De arbeidsdeskundige website     			  Informatieve website over het werk van de arbeidsdeskundige


www.dearbeidsdeskundige.nl    |    Disclaimer     |    Contact                                                                                                                                          Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |

Voorbeeld inzet arbeidsdeskundige bij Wet Verbetering Poortwachter

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter dient vastgesteld te worden of een uitgevallen werknemer geschikt is/wordt voor het eigen werk, of het eigen werk aangepast of met voorzieningen gedaan kan worden of dat andere werkzaamheden binnen de onderneming mogelijk zijn.

Op basis van de door uw bedrijfsarts aangegeven medische belastbaarheid doet de arbeidsdeskundige onderzoek en legt zaken vast in een rapportage die bij uwv gebruikt kan worden als onderdeel van het re-integratiedossier bij de aanvraag van een wia uitkering.

Het onderzoek van de arbeidsdeskundige kan worden ingezet op het moment dat verwacht wordt dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is. Het kan ook bijdrage aan de acceptatie van de werknemer dat er gezocht met worden naar ander werk en de motivatie hiertoe.

Het onderzoek van de arbeidsdeskundige kan zich ook richten op het eigen werk of specifiek ander werk waarbij beoordeeld wordt of dit werk passend is dan wel passend te maken is in volle of gedeeltelijke omvang. Ook kan vastgesteld worden welke loonwaarde de gedeeltelijke werkzaamheden hebben.

Voorbeeld inzet arbeidsdeskundige bij re-integratie

In het kader van re-integratie kan een onderzoek door de arbeidsdeskundige antwoord geven op de vraag of bepaalde werkzaamheden passend zijn en wat de loonwaarde van de werkzaamheden is.

De arbeidsdeskundige kan tevens vaststellen of er aanpassing of voorzieningen nodig zijn en informatie verstrekken over specifieke regelingen (no-risk polis) en subsidies.

De arbeidsdeskundige kan ook onderzoek doen naar de bestaande arbeidsmogelijkheden en een traject advies uitbrengen.

Hierbij kan rekening gehouden worden met de wettelijke eisen maar ook met de specifieke wensen en mogelijkheden van de cliënt.

De arbeidsdeskundige kan ondersteunen bij het zoeken naar een geschikt re-integratiebedrijf wat maatwerk levert toegespitst op de specifieke probelematiek. Een aantal arbeidsdeskundigen verzorgt ook zelf re-integratietrajecten.

De wet verbetering Poortwachter geeft verantwoordelijkheden maar biedt ook kansen. Een visie op  de praktijk Lees meer Publicatie