De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige

Disclaimer

Buro Ben van Lieshout spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van deze site. Buro Ben van Lieshout behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Buro Ben van Lieshout geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie. Formulieren op deze site vragen soms om contactinformatie van gebruikers (zoals naam en e-mailadres) Deze gegevens worden gebruikt om de bezoekers te informeren en indien nodig om contact op te nemen. U kunt aangeven in de toekomst geen e-mail van ons te willen ontvangen door dit via mail (contact) door te geven. Voorzover deze website links bevat naar andere websites is Buro Ben van Lieshout niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybeleid van deze websites, behoudens die door haar worden beheerd. Publieke forems Deze website kan chatruimtes, forums, prikborden en/of nieuwsgroepen beschikbaar stellen voor gebruikers. Denkt u er aan dat informatie die u in deze gebieden bekend maakt, publieke informatie wordt en dat u voorzichtigheid in acht moet nemen bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Dat u voorzichtigheid in acht moet nemen bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Overnemen van zaken uit deze website is mogelijk na overleg. Linken naar deze sites is geen probleem, wel graag even een berichtje.

Privacy verklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Buro Ben van Lieshout acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij: o duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; o onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden; o u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; o passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; o uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Buro Ben van Lieshout is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018. Gebruik van persoonsgegevens Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons bijvoorbeeld de basisgegevens van uw bezoek. Daarnaast kunnen het ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u een vraag stelt via het contactformulier, u informatie vraagt of zich opgeeft voor een cursus, u een bestelling plaatst of u uw bedrijf aanmeldt voor de lijst van arbeidsdeskundige dienstverleners dan wel het plaatsen van een advertenties op een van de websites. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Publicatie Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Vragen en antwoorden kunnen al casuïstiek geanonimiseerd gepubliceerd worden. Verstrekking aan derden Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid. Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: o Alle personen die namens Buro Ben van Lieshout van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; o We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen; o Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; o Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op! Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Buro Ben van Lieshout

Disclaimer

Buro Ben van Lieshout spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van deze site. Buro Ben van Lieshout behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Buro Ben van Lieshout geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie. Formulieren op deze site vragen soms om contactinformatie van gebruikers (zoals naam en e-mailadres) Deze gegevens worden gebruikt om de bezoekers te informeren en indien nodig om contact op te nemen. U kunt aangeven in de toekomst geen e- mail van ons te willen ontvangen door dit via mail (contact) door te geven. Voorzover deze website links bevat naar andere websites is Buro Ben van Lieshout niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybeleid van deze websites, behoudens die door haar worden beheerd. Publieke forems Deze website kan chatruimtes, forums, prikborden en/of nieuwsgroepen beschikbaar stellen voor gebruikers. Denkt u er aan dat informatie die u in deze gebieden bekend maakt, publieke informatie wordt en dat u voorzichtigheid in acht moet nemen bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Dat u voorzichtigheid in acht moet nemen bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Overnemen van zaken uit deze website is mogelijk na overleg. Linken naar deze sites is geen probleem, wel graag even een berichtje.

Privacy verklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Buro Ben van Lieshout acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij: o duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; o onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden; o u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; o passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; o uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Buro Ben van Lieshout is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018. Gebruik van persoonsgegevens Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons bijvoorbeeld de basisgegevens van uw bezoek. Daarnaast kunnen het ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u een vraag stelt via het contactformulier, u informatie vraagt of zich opgeeft voor een cursus, u een bestelling plaatst of u uw bedrijf aanmeldt voor de lijst van arbeidsdeskundige dienstverleners dan wel het plaatsen van een advertenties op een van de websites. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Publicatie Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Vragen en antwoorden kunnen al casuïstiek geanonimiseerd gepubliceerd worden. Verstrekking aan derden Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid. Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: o Alle personen die namens Buro Ben van Lieshout van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; o We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen; o Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; o Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op! Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Buro Ben van Lieshout
De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige