het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Privacy verklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Het SV College acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij: duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring; onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden; eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Buro Ben van Lieshout is als initiatiefnemer van het SV College de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018. Gebruik van persoonsgegevens Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons bijvoorbeeld de basisgegevens van uw bezoek. Daarnaast kunnen het ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u een vraag stelt via het contactformulier, u informatie vraagt of zich opgeeft voor een cursus, u een bestelling plaatst of u uw bedrijf aanmeldt voor de lijst van arbeidsdeskundige dienstverleners dan wel het plaatsen van een advertenties op een van de websites. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Cursusinformatie en contactformulier Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze cursussen en schema’s. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Publicatie Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Vragen en antwoorden kunnen als casuïstiek geanonimiseerd gepubliceerd worden. Verstrekking aan derden Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid. Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens het SV College resp. Buro Ben van Lieshout van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; Websites van derden Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacy verklaring Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacy verklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact met ons op!.

Professionals in een dag up-to-date